เปิดเวบเมื่อ 30/11/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 31/05/2556
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 575

บริการจัดส่งหนังสือกฎหมาย หรือต้องการทนายความ ติดต่อได้ที่ ทนายภูวงษ์ 089-226-8899
ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก
ราคา 180.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
ทำอย่างไรเมื่อไปศาล
ราคา 180.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ
ราคา 180.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
คู่มือไปศาล
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียวจันทร์
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก (2)
ราคา 0.00 บ.
ผุ้เขียน อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก (1)
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 5
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 7
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 4
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 6
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 3
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมาย สบายสบายสไตล์ ชาวบ้าน เล่ม 2
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
คดีฮา
ราคา 0.00 บ.
ผุ้เขียน: อดีตอธิบดีอัยการบุญร่วม เทียมจันทร์
กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
ราคา 380.00 บ.
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ราคา 480.00 บ.
ผู้เขียน รองศาสตร์จารย์ อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ความรับผิดทางละเมืดของเจ้าพนักงาน
ราคา 460.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
มรดก
ราคา 380.00 บ.
ผู้เขียน ดร.พินัย ณ นคร
เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ
ราคา 370.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริย
ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
ราคา 130.00 บ.
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 1
ราคา 260.00 บ.
ผู้เขียน สุรพล ไตรเวทย์
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 2
ราคา 260.00 บ.
ผู้เขียน สุรพล ไตรเวทย์
การศีกษากฎหมายเชิงคลีนิค
ราคา 200.00 บ.
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้
ราคา 180.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษบุตร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับไทย-อังกฤษ
ราคา 280.00 บ.
ผู้เขียน อำนาจ เนตยสุภา และคณะ
นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด
ราคา 160.00 บ.
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ราคา 540.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
สัญญาทางปกครอง
ราคา 540.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
กฎหมายปกครอง
ราคา 200.00 บ.
ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
คดีปกครองใกล้ตัว ชาวบ้านฟ้องราชการ เล่ม 3
ราคา 95.00 บ.
ผู้เขียน พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ราคา 290.00 บ.
ผู้เขียน -
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
ราคา 140.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, อินเตอร์ บุ๊ค
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สมชัย ทีฆาอุตมากร
คำภีร์หย่าร้าง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ภาสกร ญาณสุธี
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง ทำไมศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ยกฟ้อง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ชนบท ศุภศรี, ปณิธาน ศุภศรี
คลีนิครักษาโรคกู้ยืม
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ภัสกร ญาณสุธี
สู้ความอาญา ตอน คดียาเสพติด
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม
ทำอย่างไรจะได้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สุชาติ จอกแก้ว
ความรับผิดและค่าเสียหายคดีแพ่ง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ไชยรัตน์ บุตรเทพ
รวมย่อฎีกาต่อสู้คดีแพ่ง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน มงคล แสงอรุณ
คดียักยอก ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สุพิศ ปราณีพลกรัง
คลีนิคบัตรเครดิตและการรับสภาพหนี้
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ภาสกร ญาณสุธี
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลยกฟ้อง (2)
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน จุติ สวนรักษา
รวมคำสั่ง คำร้อง ของศาลฎีกา
ราคา 0.00 บ.
จุติ สวนรักษา, ธวัช วิพันธุ์เงิน
วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกา พศ. 2540-ปัจจุบัน (เรียงมาตรา)
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ไชยรัตน์ บุตรแพ
ตัวอย่าง คำฟ้อง-คดีแพ่ง ฉบับทันสมัย
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
แบบคำฟ้องคดีอาญา สารพัดการโกง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน นายสนอง แก่นแก้ว
แบบคำฟ้องคดีอาญา (เรียงมาตรา)
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน นายสนอง แก่นแก้ว
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง ทำไมศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ยกฟ้อง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ชนบท ศุกศรี, ปณิณาน ศุกศรี
ความรับผิดและค่าเสียหายคดีแพ่ง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
คดียักยอก ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ทำอย่างไรจะได้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ราคา 0.00 บ.
สุชาย จอกแก้ว
แบบคำฟ้องคดีอาญา (เรียงมาตรา)
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สนอง แก่นแก้ว
แบบคำฟ้องคดีอาญา ตอน สารพัดการโกง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สนอง แก่นแก้ว
กฎหมายแรงงาน ประเด็นร้อย ต้องรู้
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
สู้ความอาญา ตอน คดียาเสพติด
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกสำหรับนายจ้าง
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
คลีนิคบัตรเครดิตและการรับสภาพหนี้
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ภาสกร ญาณสุธี
คลีนิครักษาโรคกู้ยืม
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ภาสกร ญาณสุธี
ตัวอย่าง คำฟ้อง-คดีแพ่ง ฉบับทันสมัย
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
กฎหมายแรงงาน ถามจริง-ตอบตรง ตามแนวคำพิพากษาฎีกา
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
กฎหมายแรงงานในรัฐวิสหกิจ
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
คำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจิยกร
ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รวมกฎหมายแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สัก กอแสงเรือง
สังเวียนแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สัญญาจ้างแรงงาน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียนรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
หลักการ กฎหมาย และการบริหาร แรงงานสัมพันธ์
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รวมกฎหมายที่ดิน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน สำนักสูตรไพศาล
คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ราคา 0.00 บ.
-
คำอธิบายกฎหมายที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดิน
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน วนิดา พรไพบูลย์
วิทยายุทธที่ดิน
ราคา 0.00 บ.
สิทธิปรีดี นาคประดา
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ราคา 380.00 บ.
ดร.พินัย ณ นคร
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
ราคา 460.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ราคา 450.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสงศักดิ์
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ราคา 380.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
ราคา 250.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสงศักดิ์
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
ราคา 340.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
ราคา 350.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
ราคา 350.00 บ.
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 370.00 บ.
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริย
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์
ราคา 250.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริย
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 280.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ตัวแทน-นายหน้า
ราคา 330.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 170.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า
ราคา 170.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1
ราคา 260.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2
ราคา 360.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 3
ราคา 320.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี
ราคา 300.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
ราคา 250.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 360.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 250.00 บ.
ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
ราคา 380.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ราคา 290.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
ราคา 500.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกี่ยรติ มีนะกนิษฐ
รวมกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา
ราคา 200.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
ราคา 270.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ราคา 140.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกี่ยรติ มีนะกนิษฐ
สะกิดกฎหมาย
ราคา 120.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกี่ยรติ มีนะกนิษฐ
มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
ราคา 180.00 บ.
ผู้เขียน ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สังคมกับกฎหมาย
ราคา 130.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ทวีเกี่ยรติ มีนะกนิษฐ
ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
ราคา 130.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หลักความรับผิดก่อนสัญญา
ราคา 190.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตุถิพันธุ์
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
ราคา 270.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 390.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ราคา 430.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ราคา 500.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา
ราคา 90.00 บ.
ผู้เขียน ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
ราคา 100.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ราคา 720.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
ราคา 500.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการดำเนินคดี
ราคา 520.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
ราคา 750.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ
ราคา 200.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ
ราคา 220.00 บ.
ผู้เขียน ดร. คณิต ณ นคร
นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
ราคา 110.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
หักดิบกฎหมาย
ราคา 120.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ
ราคา 150.00 บ.
ผู้เขียน ดร.คณิต ณ นคร
นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำสั่งศาลปกครอง
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ราคา 320.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
สัญญาทางปกครอง
ราคา 540.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
กฎหมายปกครอง
ราคา 460.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
ราคา 290.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
กฎหมายปกครอง
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
หลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
คำอธิบายภาษีท้องถิ่น
ราคา 560.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ราคา 285.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
ราคา 365.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา
ราคา 290.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
ราคา 500.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ : การร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
ราคา 70.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กฎหมายสหภาพยุโรป
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
ราคา 340.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
กฎหมายอาญาชั้นสูง
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
การศึกษาแนวใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว : การหมั้น
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ราคา 60.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว : บิดามารดากับบุตร
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
กฎหมายว่าด้วยสัญญา
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
ถาม-ตอบหนี้
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลัง
ราคา 320.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ปรีชา สุึวรรณทัต
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
หลักกฎหมายตัวแทน นายหน้า
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
หลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
วิกฤตราชทัณฑ์ วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
ราคา 440.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง
ราคา 770.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง และคณะ
หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
หลักการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และหลักการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยสุจริต
ราคา 115.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
สิทธิชุมชน
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี ซิวิลลอว์ และคอมมอนลอว์
ราคา 75.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะหนี้
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด
ราคา 190.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ราคา 120.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ราคา 110.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2
ราคา 470.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
กฎหมายระหว่างประเทศ
ราคา 650.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
เทคนิคกฎหมายในการกำหนดขอบนอกของไหล่ทวีป
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
องค์การระหว่างประเทศ
ราคา 500.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
การปกครองท้องถิ่นไทย
ราคา 450.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.วรรณชัย บุญบำรุงและคณะ
นี่แหละคดีแพ่ง
ราคา 85.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุลและคณะ
บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516
ราคา 190.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
เสียงจากความเงียบ สัมพันธบท สุชาติ สวัสดิ์ศรี กับวรรณกรรมฝรั่งเศส
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รศ. ดร. ม.ล. ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ละครแห่งชีวิต
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รศ. ดร. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์
สิทธิบัตรกับสิ่งมีชีวิต
ราคา 100.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ช่องว่างแห่งกฎหมาย
ราคา 30.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
ราคา 500.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
กฎหมายอาญา ภาค 1
ราคา 290.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
กฎหมายอาญา ภาค 2-3
ราคา 320.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับนักกฎหมายไทย
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
ทฤษฎีอาญา
ราคา 100.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายการคลังและการเงิน
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
วิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1
ราคา 0.00 บ.
รองศาสตราจารย์ ดร.เกี่ยรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกี่ยรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกี่ยรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 4
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนพิจารณา
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกี่ยรติขจร วัจนะสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ราคา 0.00 บ.
ผู้เขียน : ดร.เกี่ยรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กฎหมายการคลัง
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
สัญญาจ้างแรงงาน
ราคา 80.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม
กฎหมายสวัสดิการสังคม
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม
นิติปรัชญา
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คำอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ราคา 120.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ร.ท. ดร.ธนพจน เอกโยคยะ
นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 1 ตอน นิทานทำไม ขานไขสรรพสิ่ง จริงอย่างไรให้ไตร่ตรอง
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 2 ตอน นิทานสอนใจ ให้พลังปัญญา ชนะปัญหาชีวิต
ราคา 70.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 3 ตอน นิทานรื่นรมย์ ลับคมความคิด
ราคา 70.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
ราคา 370.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การบริหารสินเชื่อ
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาิิติ ชัยเดชสุริยะ, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน
ราคา 430.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์
ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัว
ราคา 320.00 บ.
ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณความอาญาฝรั่งเศส
ราคา 250.00 บ.
ดร.อุทัย อาทิเวช
คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 การสอบสวน มาตรการบังคับในคดีอาญา
ราคา 250.00 บ.
ดร.อุทัย อาทิเวช
คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา
ราคา 200.00 บ.
ดร.อุทัย อาทิเวช
คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ราคา 150.00 บ.
ดร.อุทัย อาทิเวช
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ
ราคา 380.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน
ราคา 450.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย
ราคา 265.00 บ.
ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์
หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน
ราคา 220.00 บ.
ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล, ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
คนต่างด้าวในประเทศไทย : รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญ
ราคา 340.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ลิขสิทธิ์ : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติ
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ราคา 620.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ ()
ราคา 85.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์, ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
กฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ
ราคา 125.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป
ราคา 450.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, มนต์นภา จารึกสุนทร, ฤทัย พูลสวัสดิ์, อุดมลักษณ์ อุ่นศรี
การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน
ราคา 85.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
ราคา 100.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
สิทธิมนุษยชน
ราคา 190.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง
ราคา 770.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, มาลัย ธรรมโชตัง, เรวดี ขวัญทองยิ้ม, สุภาภรณ์ ภูมิประเสริฐ
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล สิริพันธ์ พลรบ เรวดี ขวัญทองยิ้ม
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, สิริพันธ์ พลรบ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ราคา 480.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุรพล ไตรเวทย์
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 2
ราคา 270.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุรพล ไตรเวทย์
พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตย
ราคา 290.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุรพล ไตรเวทย์
การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุรพล ไตรเวทย์
รวมคำนำ ศ.หยุด แสงอุทัย
ราคา 0.00 บ.
ศ.หยุด แสงอุทัย
ผลไม้มีพิษ
ราคา 0.00 บ.
ศ.อมร จันทรสมบูรณ์
หลักกฎหมายบุคคล
ราคา 220.00 บ.
เขียนโดย ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 370.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริย
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.วงศ์วชิร โอวรารินทร์
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
ราคา 270.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ราคา 340.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช
หลักการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และหลักการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยสุจริต
ราคา 115.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ ปรับปรุงโดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : กฎหมายลักษณะทรัพย์
ราคา 800.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง
ราคา 485.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนคุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ฯ
ราคา 380.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยทรัพย์สิน
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร
โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : ทรัพย์ ทรัพย์สิน ที่ดิน
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พิั้ชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะหนี้
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
ถาม-ตอบหนี้
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
หลักกฎหมายหนี้
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้
ราคา 320.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ไพโรจน์ วายุภาพ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิสดาร (หนี้)
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 2433-2516
หนี้ตามสัญญาให้โดยเสน่หา
ราคา 40.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. หนี้
ราคา 430.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : โสภณ รัตนากร
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
ราคา 225.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อรพรรณ พนัสพัฒนา
คำอธิบายประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 2432-2492
โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ลาภมิควรได้
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พิั้ชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
ถาม-ตอบนิติกรรม-สัญญา (มูลหนี้ 1)
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ราคา 500.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม-สัญญา
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อัครวิทย์ สุมาวงศ์
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. นิติกรรม-สัญญา
ราคา 630.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 2432-2492
โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ลาภมิควรได้
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พิั้ชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ราคา 430.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 390.00 บ.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
คำอธิบาย ป.พ.พ. ซื้อขาย
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ซื้อขาย
ราคา 360.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 370.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
ราคา 270.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก และเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.ตุลญา โรจน์ทังคำ
กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง
ราคา 485.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
ราคา 460.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
ราคา 430.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หลักกฎหมายละเมิด
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
ละเมิดระหว่างพิจารณาของศาลสูง
ราคา 110.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะละเมิด
ราคา 190.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร (2449-2538)
คำอธิบาย ป.พ.พ. ลักษณะละเมิด
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด
ราคา 310.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
คำอธิบาย (ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เพ็ง เพ็งนิติ
โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ลาภมิควรได้
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : พิั้ชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สัญญาจ้างแรงงาน
ราคา 80.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเีชียรชม
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายกฎหมายกู้ยืมเงิน
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : มหาชัย ศรีทองกลาง
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ปัญญา ถนอมรอด
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 350.00 บ.
อ.ธารทิพย์ เทียมทอง
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 130.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.วงศ์วชิร โอวรารินทร์
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 240.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา วิศรุตพิชญ์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ราคา 210.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ปัญญา ถนอมรอด
ตัวแทน-นายหน้า
ราคา 330.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน นายหน้า
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
หลักกฎหมายตัวแทน นายหน้า
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
ราคา 75.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ
ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อัมภารัชฎ์ วิเศษสมิต
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
ราคา 155.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ประทีป เฉลิมภัทรกุล
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
หลักกฎหมายประกันภัย
ราคา 120.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ย่อหลักกฎหมายประกันภัย
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
108 ปัญหาประกันภัย
ราคา 185.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะ
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สรพล สุขทรรศนีย์, มานพ นาคทัต, สิทธิโชค ศรีเจริญ
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
ราคา 230.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ราคา 400.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คำอธิบาย ป.พ.พ. หุ้นส่วน-บริษัท
ราคา 430.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : โสภณ รัตนากร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วน
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์วรวูฒิ เทพทอง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 220.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : นฤตย์ หม็องพร้า
คำอธิบายประมวลแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 250.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ภาสกร ชุณหอุไร
คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : เอื้อน ขุนแก้ว
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว : การหมั้น
ราคา 90.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแ่พ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
ราคา 640.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันท์
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ราคา 60.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : วรวิทย์ ฤทธิทิศ
หลักกฎหมายครอบครัว
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
ครอบครัว กลางถนน
ราคา 100.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : คุณศิลา โคมฉาย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว : บิดามารดากับบุตร
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยครอบครัว บรรพ 5
ราคา 350.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ไพโรจน์ กัมพูสิริ, รัศฎา เอกบุตร
ย่อหลักกฎหมายครอบครัว
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยครอบครัว
ราคา 300.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สหัส สิงหวิริยะ
ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัว
ราคา 190.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุพจน์ กู้มานะชัย
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว
ราคา 410.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัว
ราคา 320.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ราคา 380.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
ถาม-ตอบมรดก
ราคา 170.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
ราคา 260.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : อ.เพรียบ หุตางกูร (2456-)
กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาฯ
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ม.ล. เฉลิมชัย เกษมสันต์
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ราคา 285.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
ถาม-ตอบมรดก
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สุพจน์ กู้มานะชัย
คำอธิบายประมวลกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : กีรติ กาญจนรินทร์
พินัยกรรรม : ความรู้เรื่องการทำและข้อแนะนำในการทำพินัยกรรม
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : สหัส สิงหวิริยะ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับนักกฎหมายไทย
ราคา 140.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
การเขียนภาษาอังกฤษในเชิงกฎหมาย
ราคา 280.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจน สำหรับนักกฎหมาย
ราคา 150.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
ไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย
ราคา 180.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย
ราคา 160.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : จันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก
ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 1
ราคา 200.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : แสน โพนไชยา
ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2
ราคา 185.00 บ.
ชื่อผู้เขียน : แสน โพนไชยา
   
ข่าวสารของร้านค้า
บริการจัดส่งหนังสือกฎหมายถึงมือคุณ โทรสั่งซื้อได้ที่คุณเลขาฯ 087-944-9559